1. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nda yenilen Osmanlı’nın ilhakı altındaki topraklar galip emperyalist devletler tarafından bölüşüldü, Anadolu ve Trakya’da da bazı alanlar işgal edildi. Emperyalist devletler işgalleri kendi askeri birlikleriyle gerçekleştirirlerken bir bölümünün işgalini de Yunanistan Krallığı’na yaptırdı. İstanbul’u işgal atında tutan İngiltere Yunanistan ordusuna işgal iznini verme ve yönetmede baskın rol oynadı. İtalyan emperyalistlerinin Ege’ye işgalini genişletme isteğini geri çevirmek için Yunanistan ordusunun Ege bölgesine çıkarma yapmasına, Edirne’ye girmesine ve işgaline izin verdi.

Türk ulusal mücadelesi (TUM) siyasi bağımsızlığı kazanarak emperyalizme yarı-sömürge bağımlılık statüsünden kopuşmuş, kimi kamu işletmelerini millileştirmiş ise de emperyalistlerle iktisadi ilişkilerini süreklileştirmiş, zamanla daha da geliştirmiştir. 19. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı giderek İngiltere ve Fransa’nın yarı-sömürgesi oldu. Yüzyılın sonlarında Alman emperyalizmi de bunlara katıldı. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı'nda Alman emperyalizminin güdümüne girerek, savaşta onunla birlikte hareket etti.

Antik Grek kent devletlerinde Roma imparatorluğunda ve ortaçağın kimi kent yönetimlerinde rastlanan cumhuriyet rejimi bir devlet yönetim formudur. Burjuva çağı açan burjuva devrimleriyle “Cumhuriyet” yeniden tarihe giriş yapar. Toplumsal tarih sahnesine burjuvazi tarafından yeniden davet edilen cumhuriyet rejimi yükselen burjuva sınıfın siyasal programı olarak parlar. Fransız burjuva devrimiyle cumhuriyet döneminin başladığını söyleyebiliriz.

Oportünistler Marksizm, sosyalizm ve devrimcilik adına inatçı bir coşkuyla günümüzün devrimci program ve stratejisi ile yüz yıl önce ilan edilen burjuva cumhuriyetin kuruluşu arasında tarihsel süreklilik bağı kurmaya çalışıyorlar. Burjuvazi ile ilişkilenme ve ondan miras devşirme tutkusunun İkinci Enternasyonal’in üretici güçler teorisine kadar uzanan derin tarihsel ve teorik kökleri var. Menşevikler Rus burjuvazisinin karşı devrimci niteliğini kavrayamamışlardı ve demokratik devrimin önderliğini burjuvaziye bırakmak gerektiği, ondan da öte devrimci proletaryanın burjuvaziyi ürkütmemesi gerektiği görüşündeydiler.

Marksist Teori

Yaygın Süreli Yayın
Varyos Gazete Dergi adına Yazı İşleri Müdürü: Tülin Gür
Posta Çeki Hesap No: Varyos Gazete Dergi 17629956
Türkiye İş Bankası IBAN: TR 83 0006 0011 1220 4668 71

Bize Ulaşın

Yönetim Yeri: Aksaray Mah. Müezzin Sok. İlhan Apt. No: 12/1 D:7 Fatih/İSTANBUL
Tel: (0212) 529 15 94  Faks: (0212) 529 06 75
Web Sitesi: www.marksistteori5.org
E-posta: info@marksistteori.org
Twitter: @mt_dergi